Mec. Piotr Wojciechowski

Podczas prelekcji poznasz wszystkie najważniejsze zmiany w prawie pracy, w tym ostatnie 12 zmian w Kodeksie Pracy wprowadzonych nowelą prezydencką, nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, oraz nowe zasady sporządzania ewidencji czasu pracy. Szczególny nacisk położony zostanie na zmiany w prawie pracy związane z polityką RODO. Słuchacze zostaną zapoznani z najnowszymi orzeczeniami Sądu Najwyższego oraz stanowiskami urzędów państwowych tj. Ministerstwa Pracy i PIP w zakresie prawa pracy

Marzena Mieczkowska

Zapoznasz się z najważniejszymi funkcjami kierownika w organizacji i w procesie zarządzania zespołem, takimi jak: tworzenie efektywnego zespołu, praca zespołowa, motywowanie pracowników (szczególnie aspekt pozapłacowy), jak również diagnozowanie poziomu rozwoju kompetencji swoich podwładnych
i dobieranie odpowiedniego stylu kierowania ludźmi.
Ważnym elementem prezentacji będzie obszar komunikacji w środowisku pracy i wpływ efektywnej komunikacji na zespół. Dowiesz się jaki jest model skutecznej komunikacji interpersonalnej. 
Szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy.
Zarządzanie ludźmi  to  przede wszystkim wspieranie ludzi w ich rozwoju, wspieranie w zarządzaniu ich ścieżkami kariery, potencjałem, talentami, motywacją, zaangażowaniem, komunikacją. To także wzmacnianie i docenianie ich mocnych stron tak, aby z tego płynęły efektywne wyniki dla całej organizacji. Rola kierownika jest kluczowa w tym procesie. Już Peter Drucker podkreślał: „Przyciąganie i utrzymanie talentów jest głównym zadaniem kierownictwa. Kompetentni pracownicy mają wiele możliwości i należy ich traktować jak ochotników. Interesuje ich rozwój osobisty i samodzielność. Oczekują stałego rozwoju i szkolenia.  Chcą szacunku i autorytetu – daj im to!”

Jacek Witt

Czy właściwie chronisz informacje? Czy dane Twoich klientów oraz Twojego personelu są bezpieczne? Czy klient może ufać, że jego dane są bezpieczne?
Te i wiele innych pytań można zadać w odniesieniu do kierowanego przez Ciebie laboratorium. W normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018 zwrócono już uwagę na bezpieczeństwo informacji, ale czy wymaganie te są kompletne i wystarczające? 

Agnieszka Banaszak

Poznasz zagadnienia dotyczące: nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem, nadzoru nad materiałami odniesienia, oceny niepewności pomiaru i  oceny wyników.
Uzyskasz odpowiedź na pytanie:
– jak weryfikować wyposażenie pomiarowe;
– jak wykazać spójności pomiarową i interpretować wyniki podane w świadectwie wzorcowania;
– jak kontrolować wyposażenie pomiarowe będące wyposażeniem zewnętrznym; 
Dowiesz się jakie są wymagania dotyczące akredytowanych producentów materiałów odniesienia, w tym: jak poprawnie zbudować budżet niepewności dla materiałów odniesienia.
Poznasz zagadnienia dotyczące oceny szacowania niepewności pomiaru i potwierdzenia ważności wyników np. poprzez analizę trendów.
Jak przedstawiać niepewność pomiaru i jak z niej korzystać. Uzyskasz informacje dotyczące praktycznych aspektów przedstawiania wyników
w tym sposoby zaokrągleń wyników. Jak wykryć błąd gruby?

Adam Sobczyk 

Uzyskasz wiedzę na temat zagadnień dotyczących czynników rakotwórczych i mutagennych; będą dotyczyć identyfikacji procesów pracy pod kątem ich kwalifikacji. Kiedy pracę z czynnikiem mutagennym należy rejestrować i w jaki sposób. Kiedy mieszaninę zawierającą czynnik uznać za rakotwórczą. Jaką dokumentację powinna prowadzić osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w laboratorium.
Przy omawianiu tematu związanego z bezpieczeństwem pożarowym dowiesz się, jak dobrać środki gaśnicze w laboratoriach. Poznasz metody zarówno ilościowe jak i jakościowe, pozwalające oszacować ryzyko związane z narażeniem na czynnik chemiczny. Najważniejsze zasady związane z gospodarką odpadami w skali pracowni. Jak gromadzić i zbierać odpady, jak opisywać. Jak powinna wyglądać współpraca z podmiotem odbierającym odpady.
Dowiesz się jakie są zasady magazynowania i przechowywanie chemikaliów, doboru miejsc, pojemników i opakowań oraz odpowiedniego oznakowania. Jaka dokumentacja powinna się znajdować w pracowni w związku ze składowaniem chemikaliów.

Katarzyna Skiba

Informatyzacja laboratorium, czyli jak świadomie zaplanować zakup i skutecznie wdrożyć system klasy LIMS.
Systemy komputerowe klasy LIMS (Laboratory Information Management System) stają się powszechnym narzędziem pracy w polskich laboratoriach. Podczas wykładu dowiesz się, jak umiejętnie zaplanować zakup i efektywnie wdrożyć tego typu oprogramowanie w Twoim laboratorium. Poznasz kluczowe funkcjonalności systemów LIMS oraz potencjalne korzyści płynące z ich wdrożenia. Dowiesz się, jakim wyzwaniom będziesz musiał sprostać Ty i Twój personel w trakcie wdrożenia oraz po jego zakończeniu. Poznasz kluczowe aspekty pracy z systemem tak, abyś sam mógł ocenić, czy LIMS w laboratorium to wymysł, moda czy konieczność.


dr inż. Zofia Dwulit

Akredytowane laboratoria wzorcujące pełnią istotną rolę we współczesnej metrologii, przede wszystkim zapewniają spójność pomiarową oraz szerzą świadomość metrologiczną. Wzorcowanie wyposażenia i odpowiedni nad nim nadzór gwarantuje uzyskanie miarodajnych wyników badań, które umożliwiają nam użytkownikom podejmowanie właściwych decyzji. Laboratorium wzorcujące w kontaktach z Klientami często spotyka się z pytaniami:
– w jakich punktach wzorcować dane urządzenie?
– dlaczego na świadectwie wzorcowania odczytaną wartość temperatury dla termometrów szklanych laboratorium wzorcujące podaje zawsze o jeden rząd więcej niż działka elementarna termometru?
– czym różni się pomiar od wzorcowania?
– która z metod wzorcowania cieplarek daje najmniejszą niepewność pomiaru?
– czy warto wyznaczyć równanie liniowości wagi?
– jak często waga musi być adiustowana? Podczas prezentacji zostaną wyjaśnione wszelkie wątpliwości dotyczące omawianego tematu